Fotovoltaika Viessmann

usporasluncem_logo2

BLOG

Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel

Fotovoltaické elektrárny zažívají obrovský rozmach a již neplatí univerzální doporučení pro sklon a orientaci střechy. Díky pokroku technologií dokáží zkušené firmy postavit efektivní solární elektrárnu prakticky na jakékoliv střeše. Jak funguje fotovoltaický panel? Co ovlivňuje výkon fve? Kolik energie panel vyrobí?

Princip fungování fotovoltaického panelu

Fotovoltaické panely využívají principu různě dotovaných vrstev solárních buněk k výrobě elektřiny. V monokrystalických nebo polykrystalických buňkách jsou atomy křemíku uspořádány do stabilní krystalické struktury.

Během výroby se do buněk přidají cizí atomy, což vytváří n-dotovanou vrstvu s volnými elektrony na horní straně a p-dotovanou vrstvu s nedostatkem elektronů na spodní straně. Tato nedostatečná elektronová situace v p-dotované vrstvě se nazývá kladně nabitá díra.

Fotovoltaický modul obsahuje mezní vrstvu oddělující n-dotovanou a p-dotovanou vrstvu. Při osvětlení slunečními paprsky se elektrony pohybují z horní n-dotované vrstvy na místa s nedostatkem elektronů v p-dotované vrstvě, což se nazývá p-n přechod. Elektrony jsou poté odváděny kovovými kontakty na povrchu a na zadní straně panelu a následně přiváděny do elektrického obvodu.

Kolik vyrobí fve?

Výkon fotovoltaických panelů se vyjadřuje v jednotkách Watt peak (Wp), což značí, kolik wattů elektřiny panel vyrobí, dopadá-li na něj maximální záření ze slunce. Pokud se nainstaluje 1 kWp fotovoltaických panelů, můžete očekávat výrobu přibližně 1 MWh elektřiny za rok.

V Česku dopadá na zemský povrch při slunečním svitu přibližně 1 kW sluneční energie na každý . Tato hodnota se může mírně odlišovat v závislosti na regionu, přičemž největší množství slunečního svitu je na jižní Moravě a menší na severu Čech. Fotovoltaické panely dokáží přeměnit jen část této energie na elektřinu –⁠ obvykle kolem 17–22 %.

Co ovlivňuje výkon fotovoltaické elektrárny?

Při instalaci solárních panelů se obvykle doporučuje orientace na jih, aby bylo dosaženo nejvyšších energetických zisků.

Ideální podmínky k dosažení nejvyššího výkonu spočívají ve sklonu cca 35° a orientaci na jih, praktická situace však hovoří jinak. Další okolnosti jako stínění ze strany okolní zástavby, stromů nebo komínů má významný dopad na účinnost panelů.

Navíc výběr správného typu solárního systému závisí na konkrétních podmínkách, protože například solární elektrárny s akumulací do vody nevyžadují vždy jižní orientaci střechy.

S montážním systémem od Viessmannu lze fotovoltaické panely snadno instalovat na jakoukoli střechu –⁠ buď rovnou, nebo šikmou. Tento systém umožňuje různé varianty řešení pro různé druhy krytiny, aby montáž proběhla co nejefektivněji a s minimálním poškozením střechy.

Kolik kWh vyrobí solární panel?

Výroba energie fotovoltaického panelu se vypočítá jako výkon panelu násobený jeho efektivitou a dobou vystavení slunečnímu záření, přičemž výsledek se udává v kWh.

Kolik energie vyrobí solární panel? Za předpokladu výkonu solárních panelů o 1 kWp, lze počítat s výrobou elektřiny v celkovém objemu cca 1000 kWh za rok.

Výkon fotovoltaických panelů se odvíjí též od kvality výrobce, materiálu a technologiích, tedy ne všechny solární panely mají stejnou účinnost.

Naše monokrystalické moduly Vitovolt jsou všechny černé barvy a vykazují výkon až 410 Wp.

Úspora za energie a zelenější budoucnost

Fotovoltaické zařízení představuje efektivní způsob úspory finančních prostředků vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na energie. Tímto způsobem snížíte závislost na dodavatelích energií, produkujete vlastní elektřinu a navíc zhodnotíte svou nemovitost. Fotovoltaiku lze pořídit s dotací Nová zelená úsporám.

Fotovoltaické elektrárny nevytvářejí emise skleníkových plynů ani jiné znečištění, které by poškozovalo životní prostředí. Na rozdíl od klasických zdrojů energie (uhelné nebo plynové elektrárny), nevznikají při výrobě elektřiny z FVE emise oxidu uhličitého, oxidu siřičitého ani dusičnanů, jež jsou škodlivé pro ovzduší.

Fotovoltaické elektrárny tak představují ekologické řešení pro výrobu energie, které přispívá k ochraně a zachování životního prostředí pro budoucí generace.